กิจกรรมล่าสุดของไซต์

8 ธ.ค. 2563 01:17 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ การประเมินโครงการเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนเพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:13 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ นำออกไฟล์แนบ บทคัดย่อ.pdf จาก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:13 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ นำออกไฟล์แนบ บทคัดย่อ.pdf จาก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:12 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:11 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:10 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
8 ธ.ค. 2563 01:10 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ รายงานการประเมินโครงการการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายโรงเรียนดีต้องมีที่ยืน เพื่อสร้างคนดีให้บ้านเมือง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
8 ธ.ค. 2563 01:07 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
8 ธ.ค. 2563 01:06 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ บทคัดย่อ.pdf กับ คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา
10 ส.ค. 2563 08:35 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต 117387445_1075721406217003_1818172755504148813_n.jpg
10 ส.ค. 2563 08:33 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต 117387445_1075721406217003_1818172755504148813_n.jpg
10 ส.ค. 2563 08:32 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ 117387445_1075721406217003_1818172755504148813_n.jpg กับ หน้าแรก
29 ม.ค. 2563 20:15 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนวทางของ Boot Camp โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ด้วยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด_Abstract_Weeraya.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
29 ม.ค. 2563 20:13 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ นำออกไฟล์แนบ abstract_Weeraya.pdf จาก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
29 ม.ค. 2563 20:13 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ นำออกไฟล์แนบ abstract_Weeraya.pdf จาก ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
29 ม.ค. 2563 20:12 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ abstract_Weeraya.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
29 ม.ค. 2563 20:12 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ abstract_Weeraya.pdf กับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานวิชาการ
26 ธ.ค. 2562 08:32 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต exif_temp_image.jpg
26 ธ.ค. 2562 08:28 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต exif_temp_image.jpg
26 ธ.ค. 2562 08:27 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต exif_temp_image.jpg
26 ธ.ค. 2562 08:24 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แนบ exif_temp_image.jpg กับ หน้าแรก
7 ธ.ค. 2562 04:41 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ แก้ไข หน้าแรก
6 ธ.ค. 2562 20:37 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต ดาวน์โหลด (1).jpg
6 ธ.ค. 2562 20:33 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต ดาวน์โหลด (1).jpg
6 ธ.ค. 2562 20:33 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ อัปเดต ดาวน์โหลด (1).jpg

เก่ากว่า | ใหม่กว่า