กิจกรรมนิเทศ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (PEER Center) อ.นครไทย โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว นำโดยคุณครูบุณฑริกา  รัตนกุล ครูผู้ประสานศูนย์ PEER และคณะกรรมการศูนย์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำ Best Practice สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษใน อ.นครไทย โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษในอำเภอนครไทยเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จำนวน 60 ท่านนิเทศติดตามการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Application My Echo

โพสต์18 ธ.ค. 2559 17:05โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:48 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ไปนิเทศติดตามการจัดห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่าน Application My Echo ที่ โรงเรียนวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนทีสมัครเข้าร่วมโครงการของบริษัท Enconcept โดยได้รับรหัสสำหรับใช้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ทุกคน 
ประชุมปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเรื่องแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ

โพสต์18 ธ.ค. 2559 16:56โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:51 ]

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ โรงเรียนที่ไม่ได้เป็นโรงเรียนประชารัฐ และ โรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรียนภาษาอังกฤษได้สอดคล้องตามว้ตถุประสงค์ของนโยบายและสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่มีประโยชน์และน่าสนใจเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การจัดสอบวัดระดับความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR

โพสต์18 ธ.ค. 2559 16:29โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:49 ]

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดสอบวัดระดับความสามารถครูครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีครูเข้ารับการทดสอบ จำนวน 4 ราย 

ประชุมเตรียมความพร้อมครูโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:40โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:52 ]

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูไทยและครูต่างชาติ ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษา โดยจัด Workshop การจัดทำกำหนดการสอน แผนการสอน การใช้สื่อเสริมเพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การใช้สื่อโซเชียลในการรายงานผลการปฏิบัติงานและนำเสนองาน 
ศึกษาดูงานการจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:26โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:52 ]

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ศน.ณภัทร  จุลพงษ์ ศน.นราภรณ์  สโรดม และ ศน.สุภาพร  แสนแทน ร่วมกับ ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ นายทูลใจ ศรีพรหม และ คณะครู โรงเรียนวัดโบสถ์ ศึกษาดูงานแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยครูต่างชาติ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง จ.แพร่ อบรมการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ EchoHybrid

โพสต์27 พ.ย. 2559 08:14โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:53 ]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 บ Enconcept ร่วมกับ สพฐ ประชาสัมพันธ์และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษ ผ่าน Application My Echo ให้กับศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และ ข้าราชการครู โรงเรียนวัดโบสถ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสาธิตการใช้สื่อเสริมเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชี้แจงนโยบายการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:58โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 23:55 ]

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นางสาวณภัทร  จุลพงษ์ ได้ชี้แจงแนวปฏิบัติตามนโยบายการจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับที่ประชุมผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ณ โรงแรมลาพาโลมา จ.พิษณุโลก  เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติและสื่อเสริมที่ใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายนี้


ประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Project Manager)

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:45โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:02 ]

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559 นางสาวณภัทร  จุลพงษ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการศึกษานิเทศก์ผู้บริหารโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรับนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของสถาบันภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ 2560 


การประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

โพสต์15 พ.ย. 2559 07:24โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:02 ]

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จัดประชุมมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้สื่อการสอนเตรียมความพร้อมสำหรับนโยบายเรียนภาษาอังกฤษ 5 ชั่วโมง ของนักเรียนในระดับ ป 1-3 โดยมีโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนประถม โรงเรียนขยายโอกาส เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สพป.พิษณุโลก เขต ๓

โพสต์25 ต.ค. 2559 19:07โดยนางสาวณภัทร จุลพงษ์   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 00:03 ]

 
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จัดประชุมจัดทำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับบริบทของเขตพื้นที่และรองรับนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ตลอดจนเป็นการวางแนวทางในการเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร
1-10 of 16